ביטוח לעסקים

ניהול עסק הוא מסע מלא באתגרים וניצחונות. שושני מבינה את המסירות שאתה משקיע בבניית העסק שלך וצמיחתו. פתרונות ביטוח העסקים שלנו נועדו לספק יותר מהגנה הם מציעים שקט נפשי, ומאפשרים לך להתמקד במה אתה עושה הכי טוב בזמן שאנחנו שומרים על המשכיות העסק שלך.

ביטוח רכוש וציוד

הגנה מפני אירועים בלתי צפויים שעלולים להשפיע על נכסים פיזיים. הכיסוי המקיף שלנו מבטיח ביטחון פיננסי לשטח העסק, הציוד והמלאי שלך, ומאפשר לך להתמקד בצמיחה והצלחת העסק שלך בביטחון.

אובדן רווחים

מבטיח יציבות פיננסית בעת שיבושים, מכסה אובדן הכנסה והוצאות תפעול. השותף האסטרטגי שלך לחוסן, המאפשר לעסק שלך להתאושש במהירות ולהבטיח הצלחה מתמשכת.

ביטוח משפטי

מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח בגין נזק בלתי צפוי, לרכוש השייך לצד שלישי או לגופו של כל אדם אשר אינו עובד של המבוטח, כתוצאה מפעילות המבוטח

קצת על החשיבות של ביטוח לעסקים

ביטוח הרכוש מגן על אנשים פרטיים, על בתי העסק וחברות מפני נזקים בלתי צפויים, כגון נזקי אש. סופה סערה, רעידת אדמה וכדומה. בעקבות נזק, האדם הפרטי או בית העסק נכנס למצוקה כלכלית, והביטוח מהווה עבורו פתרון הכרחי.

חשוב מאוד לערוך ביטוח נכון העונה על צרכי המבוטח. הביטוח משמש אמצעי נוסף במסגרת ניהול הסיכונים של האדם הפרטי או החברה העסקית, והוא מיועד לכל אדם או גוף אשר עלול להינזק כספית כתוצאה מחשיפתו לאירוע ביטוחי.

ביטוח הרכוש מתחלק לשניים: נזק ישיר לרכוש המבוטח ונזק עקיף (נזק תוצאתי). ביטוח רכוש עבור נזק שיר מכסה נזקים ממשיים ברכוש כמו נזקים לאחר שריפה. פריצה, נזקי טבע ועוד.

בפוליסת ביטוח רכוש מתחייבת חברת הביטוח לכסות כל נזק בלתי צפוי ופתאומי.

הכיסוי יכול להיות על בסיס:

"אש מורחב" – כיסוי נזקים מתוך רשימה סגורה. הכיסוי השכיח ביותר. "כל הסיכונים" – כיסוי נזקים ובתנאי שאינם מופיעים ברשימת החריגים.

אבדן רווחים

לעיתים כתוצאה מנזק ישיר לרכוש, נגרם נזק עקיף או תוצאתי אשר פעמים רבות משמעותי יותר מהנזק לרכוש עצמו, נזק למכונה או מכשיר שהינו קריטי בבית העסק עלול להשבית את העבודה במשך תקופה ארוכה, ובעוד שעלות המכשיר לא גבוהה, ישנן השלכות מרחיקות לכת להשבתת העבודה, כגון עבודה עם ספקים ולקוחות, ועוד. במקרים אחרים, בית העסק עלול למצוא את עצמו במצב של אובדן לקוחות, אובדן שוק, חוסר יכולת לעמוד בהוצאות הקבועות ובהתחייבויות כספיות, חוסר יכולת לשלם משכורות לעובדים ועוד.

פוליסת אובדן רווחים מכסה את המבוטח במשך כל אותה תקופה שמשפיעה על הירידה בהכנסות העסק בגין אובדן או נזק לרכוש. אחריות המבטח מוגבלת לתקופת השיפוי הנקובה בפוליסה, אך אינה נפסקת לאחר שיקום הנזק הפיזי לרכוש.

ניתן גם לרכוש הרחבות מיוחדות כמו "סעיף לקוחות" ו"סעיף ספקים", לפיהן מכוסה גם אובדן רווחים שנגרם לעסק המבוטח כתוצאה מנזק פיזי לרכוש, הקשור לספקים או לרכוש לקוחות שסיבתו מכוסה לפי ביטוח הרכוש של המבוטח, גם אם לרכוש של המבוטח עצמו לא אירע כל נזק.

ביטוח כלפי צד שלישי

ביטוח צד שלישי מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח בגין נזק בלתי צפוי, לרכוש השייך לצד שלישי או לגופו של כל אדם אשר אינו עובד של המבוטח, כתוצאה מפעילות המבוטח. בנוסף, הפוליסה מכסה גם הוצאות משפט סבירות להגנה מפני תביעה.

אחריות המבטח מוגבלת לגבול האחריות אשר נרשם בפוליסה לאחר שסוכם עם המבוטח.

ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי לפעילות בחו"ל ולכלול אחריות קבלני המשנה ועובדיהם.

פוליסה על בסיס יום האירוע היא הפוליסה המקובלת לביטוח צד שלישי, והיא מכסה אירועים שהתרחשו במהלך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, ללא קשר לתאריך הגשת התביעה.

ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים מכסה את חבות המעביד כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית או מוות, שנגרמו כתוצאה מתאונה או מחלה, שאירעו תוך כדי ועקב העסקתם או עבודתם אצל המבוטח, וזאת מעבר לתשלום שמשלם המוסד לביטוח לאומי. החבות המבוטחת הינה בשל נזקי גוף בלבד, וכן הפוליסה אינה מכסה נזקי רכוש העלולים להיגרם לעובד, גם אם נגרמו במהלך עבודתו בעסקו של המבוטח. בנוסף, הפוליסה מכסה גם הוצאות משפט סבירות להגנה מפני תביעה שהגיש העובד כנגד המעביד.

אחריות המבטח מוגבלת לגבול האחריות אשר נרשם בפוליסה לאחר שסוכם עם המבוטח.

פוליסה על בסיס יום האירוע היא הפוליסה המקובלת לביטוח חבות מעבידים, והיא מכסה אירועים שהתרחשו במהלך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, ללא קשר לתאריך הגשת התביעה.

דירקטורים ונושאי משרה

אחריות דירקטורים ונושאי משרה

המבטח ישפה כל מבוטח בגין נזק שנגרם לו כתוצאה מתביעה שהוגשה נגדו במהלך תקופת הביטוח, ודווחה למבטח תוך כדי תקופת הביטוח או עד 60 יום מסיומה, ואשר עילתה הינה מעשה שלא כדין במסגרת התפקיד המבוטח כדירקטור או נושא משרה בחברה, למעט ובמידה ששופה על ידי החברה.

שיפוי התאגיד

המבטח ישפה את החברה בגין נזק שנגרם לה כתוצאה מתביעה, שהוגשה נגד המבוטח לראשונה במהלך תקופת הביטוח, ודווחה למבטח תוך כדי תקופת הביטוח או עד 60 יום מסיומה, ואשר עילתה הינה מעשה שלא כדין במסגרת תפקידו של המבוטח כדירקטור או נושא משרה בחברה, אולם רק כאשר ועד לתקרה, שהחברה נדרשת או רשאית על פי החוק לשפות את המבוטח עבור הנזק. בכפוף לתנאי פוליסה זו, המבטח יקדים תשלום הוצאות משפט הנובעות מהתביעה, גם לפני סילוקה הסופי.

דירקטור או נושא משרה

כל אדם שמונה או נבחר כדין כדירקטור או נושא משרה בחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייחשב כדירקטור או נושא משרה כל מי שכיהן, מכהן או יכהן כדירקטור או נושא משרה בחברה, מזכיר החברה, מבקר פנים, חשב, גזבר, יושב ראש, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, סגן מנהל כלל, משנה למנהל הכללי, וכל מנהל אחר הכפוף במישרין ליושב ראש, למנהל הכללי, למנהל העסקים הראשי, ו/או כל אדם הממלא תפקיד כאמור בחברה. גם אם תוארו שונה מהמצוין לעיל, ואו ממלא תפקיד מקביל, בהתאם לכללים, החוקים, התקנות, תזכיר החברה, תקנות התאגדות החברה, או כל חוק או תקנה, החלים על החברה בנושאים אלה.

מבוטח – כל אדם אשר כיהן, מכהן או יכהן כדירקטור או נושא משרה בחברה. הכיסוי יחול באופן אוטומטי על כל אדם, אשר יכהן כדירקטור או נושא משרה לאחר תאריך רכישת הביטוח.
נזק – חיוב כספי, שיחויב המבוטח לשלם על פי דין בגין תביעה, בין בשל פסק דין או בשל הסדר משפטי אחר, לרבות פיצויים והוצאות משפט. נזק אינו כולל קנסות אזרחיים או פליליים ופיצויים עונשיים על פי דין, סכומים המהווים פיצוי כהוצאות לדוגמה ופיצויים עונשיים (למעט פיצויים הנפסקים בגין הוצאת דיבה ולשון הרע), מסים, כל סכום עבורו המבוטח אינו אחראי על-פי דין או נושאים אשר לא ניתן לבטחם על פי דין. נזק או נזקים, לרבות הוצאות משפט, שמקורם ביותר מתביעה אחת נגד המבוטח, אך נובעים או קשורים לאותו מעשה שלא כדין – יהוו לצורך פוליסה זו, נזק אחד.

אחריות המבטח מוגבלת לגבול האחריות אשר נרשם בפוליסה לאחר שסוכם עם המבוטח.

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות מתאים לקבלנים וליזמים העוסקים בתחום הבנייה לסוגיה, פיתוח, תשתיות, קבלני שיפוץ וגם לאנשים העוסקים בבנייה עצמאית ובשיפוץ ביתם. מבטחים שונים מציעים כיסויים שונים לפוליסה זו.

חשוב מאוד להתייעץ עם אנשי מקצוע שיכולים לנתח ולמפות היטב את הסיכונים הרלוונטיים בפרויקט ולהמליץ על הרחבות וכיסויים נאותים בהתאם לסיכון.

הכיסוי מחולק לשלושה פרקים:

 • רכוש
 •  צד ג'
 • חבות מעבידים.


הרחבות אופציונאליות

 • רכוש עזר וציוד המצוי באתר.
 • פינוי הריסות
 • רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים.
 • חבות הנובעת משימוש בכלי ציוד מכני הנדסי שאין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה.
 • תביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי
 • נזק ישיר ו/או עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים.
 • נזק כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים.
 • הוצאות הגנה בהליכים פליליים.
 • רכוש בהעברה ו/או אחסון מחוץ לאתר העבודה.
 • מבני עזר ותכולתם באתר העבודה.
 • שכ"ט אדריכלים מהנדסים ויועצים מומחים.
 • רעד ויברציות הסרה ואו החלשת משען תומכות

ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח ציוד אלקטרוני מגן על מחשבים, תוכנות וכן על כל ציוד אשר מכיל יחידות עיבוד נתונים C.P.U מפני נזקים תאונתיים וסיכוני פריצה.

נזק תאונתי הוא נזק בלתי צפוי, להבדיל מתקלה או קלקול של מערכת אשר נובע מכך שרכיב מסוים חדל מלפעול בשל סיום אורך החיים הטבעי של הפריט.

הביטוח מכסה הוצאות תיקון עקב פגיעה בציוד האלקטרוני, כולל הוצאות פירוק והקמה מחדש, הובלה, עלות החומרים, שכר העבודה והוצאות כלליות.

כמו כן מכסה את התחומים הבאים:

 • במקרה של אובדן מוחלט של הרכוש – ישולם ערכו הממשי הכספי של הפריט המבוטח.
 • הוצאות שחזור נתונים ותוכנה.
 • הוצאות תפעול נוספות שנבעו משימוש באמצעים חלופיים כתוצאה מנזק או אובדן הציוד.
 • כיסוי לאובדן רווחים.

ביטוח שבר מכני

ביטוח לנזקי שבר תאונתיים למערכות מערכות מיזוג אוויר, מעליות, מערכות חימום, לציוד ומכונות בתעשייה הכיסוי מגן מפני אירוע פתאומי אשר גורם להשבתה ו/או לקריסה של המערכת המבוטחת. ככל שגיל הכרולוגי של הציוד גבוה יותר, כך הסבירות להתרחשות נזקים ואירועי ביטוח גדולה יותר. מכיוון שמדובר בתקלה ושבר של מערכת, הרי המקרה הביטוחי יתרחש בוודאות בבוא הזמן, תלוי ברמת התחזוקה שלו ובגילה הכרונולוגי של המערכת. לכן, רצוי שסכום הביטוח ייקבע על ידי מומחה שיעריך מהו שווי הרכוש המבוטח. לרוב ההסכמה העקרונית של המבטח לערוך פוליסה לביטוח שבר מכני תלווה בקביעת תנאים המתייחסים לגיל הציוד, ותכלול המלצות אופרטיביות בתחום התחזוקה וחלקי החילוף הנדרשים.

לפני עריכת ביטוח שבר מכני, יש להבין היטב את תנאי החוזה.

גם במקרה זה, כמו בביטוח רכוש, ישנם נזקים נגררים (תוצאתיים) שאפשרי לבטחם.

אובדן רווחים כתוצאה משבר מכני

פוליסה זו באה להגן על המבוטח מפני הפסד, הנובע מהפרעה או הפסקה בבית העסק כתוצאה מנזק של שבר מכני החושף את המבוטח להפסדים הכוללים, בין היתר:
אובדן רווח גולמי – סך הוצאות קבועות + רווח צפוי.
אובדן שכר עבודה – שכר כל העובדים כולל הוצאות סוציאליות.

פוליסה לקלקול סחורה כתוצאה משבר מכני

משפה את המבוטח בגין הפסדים הכוללים בין היתר:

קלקול הסחורות המאוחסנות בחדרי קירור בבית העסק כתוצאה משבר מכני, או כתוצאה מעליה או ירידה של טמפרטורה או שינוי בהרכב נוסחת האוויר בחדרי הקירור.
בריחת גז או נוזל קירור בחדרי הקירור.

ניתן להרחיב את הכיסוי שיכלול גם אובדן רווחים כתוצאה מקלקול סחורה.

ביטוח ציוד מכני הנדסי

הביטוח הוא על בסיס "כל הסיכונים", מכסה נזקים תאונתיים, למעט אלו הנובעים כתוצאה מרשימת החריגים בפוליסה ומשמש בעיקר עבור טרקטורים, מחפרים, עגורנים, מנופים וכדומה. הסיכונים השכיחים בביטוח הינם התהפכות, התנגשות, התמוטטות, גניבה/פריצה ונזק בזדון.
ניתן להרחיב את הכיסוי שיכלול הוצאות חילוץ וגרירה הנדרשות כתוצאה ממקרה ביטוח. בסיס הביטוח, המשמש לחישוב פרמיית הביטוח, נקבע לפי ערך הציוד כחדש.

במקרה אובדן מוחלט או נזק חלקי, יפוצה המבוטח לפי ערך השוק של הרכוש המבוטח בעת אירוע הנזק. במקרה נזק, ישולמו סך ההוצאות ההכרחיות להחזרת הרכוש למצבו טרם האירוע כולל הוצאות פירוק, הרכבה והובלה. מתגמולי הביטוח נהוג לנכות בלאי (אלא אם כן הפוליסה נבנתה בצורה נכונה והושגה הסכמה עם המבטח ביחס לשיעור הפחתת הבלאי אם בכלל).

שאלות נפוצות - ביטוח עסקים

ביטוח רכוש מסחרי מכסה את בית העסק, הציוד והמלאי שלך מפני סכנות שונות, ומבטיח שהנכסים שלך בטוחים כלכלית.

ביטוח אחריות עסקית מגן על העסק שלך מתביעות משפטיות והפסדים כספיים הנובעים מפציעות, נזק לרכוש או התחייבויות אחרות, תוך שמירה על סביבה עסקית בטוחה.

ביטוח אחריות מקצועית מגן על העסק שלך מפני תביעות הקשורות לטעויות מקצועיות או רשלנות, כיסוי מכריע לעסקים המציעים שירותים או ייעוץ מקצועי.

שושני מציע אפשרויות ביטוח עסקים הניתנות להתאמה אישית. צור קשר עם הצוות שלנו כדי לדון בכיסוי המתאים לצרכים ולמטרות העסקיות הספציפיות שלך.

ביטוח הפסקות פעילות מבטיח שהעסק שלך יישאר יציב כלכלית במהלך הפרעות בלתי צפויות על ידי כיסוי אובדן הכנסות והוצאות תפעול, מה שמאפשר התאוששות מהירה יותר.

קצת על השירות :

בשושני, ביטוח עסקים הוא מגן אסטרטגי לארגון שלך. פתרונות ביטוח העסקים שלנו פועלים על ידי מתן כיסוי מקיף המותאם לסיכונים הייחודיים של העסק שלך. בין אם זה ביטוח רכוש מסחרי לנכסים פיזיים, ביטוח אחריות עסקית להגנה משפטית, ביטוח אחריות מקצועית עבור סיכונים הקשורים למומחיות, או ביטוח הפרעות עסקיות להמשכיות במהלך שיבושים, המטרה שלנו היא להבטיח הצלחה מתמשכת וחוסן להעסק שלך.

מלאו את הפרטים לקבלת הצעת מחיר בהתאמה אישית!

נשמח לעמוד לרשותכם : )

פתח צ׳אט
1
Scan the code
שלום לך 👋
איך אנחנו יכולים לעזור?
דילוג לתוכן